Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα

Η πρόσβαση, περιήγηση και χρήση του παρόντος site προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών του των όρων χρήσης και λειτουργίας του. Παρακαλούμε, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους, που ακολουθούν, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος site.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site mamaponao.gr ρυθμίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κειμένου, με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει σήμερα, έχει συμπληρωθεί από τη λοιπή σχετική νομοθεσία (Π.Δ., Νόμοι και Ευρωπαϊκές Οδηγίες) και έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

1. Links to other sites («Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες»)

Το site mamaponao.gr δύναται να περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites, blogs, διευθύνσεις αλληλογραφίας, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ή συναφείς ηλεκτρονικές πολυμεσικές υπηρεσίες, εργαλεία και πλατφόρμες, τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε ουδεμία περίπτωση το site mamaponao.gr ευθύνεται για τους Όρους Χρήσης και τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ούτε και πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites, blogs, διευθύνσεων αλληλογραφίας, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών ή συναφών ηλεκτρονικών πολυμεσικών υπηρεσιών, εργαλείων και πλατφορμών, στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε εν γένει άλλο τρόπο. Σημειώνεται ότι όταν επιλεχθεί ένας σύνδεσμος προς άλλες ιστοσελίδες, websites, blogs, διευθύνσεις αλληλογραφίας, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ή συναφείς ηλεκτρονικές πολυμεσικές υπηρεσίες, εργαλεία και πλατφόρμες, οι χρήστες/επισκέπτες θα υπόκεινται στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας κ.λπ., την οποία θα επισκεφθούν.

Περαιτέρω, το site mamaponao.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων άλλων websites κ.λπ., στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites κ.λπ., τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντων τους.

Τέλος, εξυπακούεται ότι είναι αναγκαία η πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή του site mamaponao.gr εάν τρίτοι χρήστες/επισκέπτες επιθυμούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο οποιουδήποτε είδους και μορφής από μια ιστοσελίδα κ.λπ. προς τo site mamaponao.gr. Υπόκειται, μάλιστα, αποκλειστικά, στη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Διαχειριστή να παρέχει ή όχι αυτή την έγκριση.

2. IP addresses

H διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Η/Υ του κάθε επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στο site mamaponao.gr, καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site mamaponao.gr

3. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του site mamaponao.gr λαμβάνει κατά την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site mamaponao.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών και διεθνών συμβάσεων. Το site mamaponao.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

4. Ψηφοφορίες και Διαγωνισμοί

Το site mamaponao.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία δύναται να διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες ή μη απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων θα καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το site mamaponao.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την τάση των επισκεπτών του site mamaponao.gr σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο τίθεται για ψηφοφορία. Το site mamaponao.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα, στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες ΔΕΝ αποτελούν, ούτε πρέπει να λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (δημοσκόπηση), παρά μόνο ως καταγραφή μιας τάσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Το site mamaponao.gr μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Επιπροσθέτως, το site mamaponao.gr μπορεί να διοργανώνει διαγωνισμούς (με κληρώσεις ή μη) υπό τους όρους συμμετοχής, που το ίδιο θα αναρτά κάθε φορά στο διαδίκτυο.

5. Σχόλια – αναρτήσεις χρηστών/επισκεπτών

Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες/επισκέπτες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους ως προς το συγκεκριμένο άρθρο. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής του site mamaponao.gr θα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια, πριν αυτά αναρτηθούν και να μην αναρτά ή ακόμη και να διαγράφει σχόλια χρηστών/επισκεπτών κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του site mamaponao.gr, εάν είναι υβριστικά, δυσφημιστικά ή προσβλητικά, εάν υπερβαίνουν συγκεκριμένο όγκο κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση το site mamaponao.gr δεν ευθύνεται, ούτε και πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο των σχολίων και εφαρμοστέα τυγχάνουν εν γένει τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.

6. Ανεπίκλητη Επικοινωνία

Ο υπεύθυνος Διαχειριστής και το site mamaponao.gr δεν αποδέχονται ανεπίκλητο υλικό οποιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μετάδοση τέτοιου υλικού οποιουδήποτε είδους. Επιπλέον, αποτελεί πολιτική τους να μην υιοθετούν, αποδέχονται ή υποχρεούνται να εξετάζουν υλικό οποιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες και οποιεσδήποτε προτάσεις, με την εξαίρεση αυτών που έχουν συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρά την ανωτέρω πρακτική του υπεύθυνου Διαχειριστή, χρήστης/επισκέπτης επιλέξει να μας αποστείλει υλικό, ιδέες, προτάσεις και πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, τότε δια της αποστολής αυτής και άνευ άλλου τινός θεωρείται ότι συνομολογεί και συναινεί πως το site mamaponao.gr, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση έναντι του χρήστη/επισκέπτη, δικαιούται να χρησιμοποιεί νόμιμα αυτό το υλικό για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη. Παρέχεται συνεπώς στον υπεύθυνο Διαχειριστή μη ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από τον ίδιο, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια χρήσης του υλικού αυτού.

7. Cookies

Το site mamaponao.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση της εμπειρίας των χρηστών/επισκεπτών σε αυτή. Τα στοιχεία, που θα συγκεντρώνονται, δεν ταυτοποιούν τους χρήστες/επισκέπτες. Όλα τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του site, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του site συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες, που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του site.

Ο επισκέπτης/χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση, που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

8. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

α. Επισκέπτες/χρήστες του site mamaponao.gr, που είναι ενήλικοι, παρέχουν αυτομάτως και άνευ άλλου τινός με μόνη την είσοδό τους στο site και κατόπιν με τη χρήση κάθε εφαρμογής ή υπηρεσίας του site, στην οποία τους ζητείται η συμπλήρωση σχετικής φόρμας με ευκρινή σχετική σημείωση στο τέλος αυτής, την ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεσή τους, ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης σε αυτά και επεξεργασίας τους για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Με την αποστολή από την ιστοσελίδα των μοναδικών προσωπικών κωδικών πρόσβασης, μετά την συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας από τους χρήστες/επισκέπτες, τεκμαίρεται πως οι τελευταίοι αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζουν αυτούς. Επιπλέον, οι χρήστες/επισκέπτες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κ.λπ. των δεδομένων αυτών.

Ειδικότερα, ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους χρήστες/επισκέπτες ή άλλως. Επίσης το site mamaponao.gr δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους Συνεργαζόμενους Γιατρούς και τρίτους Συνεργάτες, σε διαφημιζόμενα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. ενδεικτικώς του κλάδου υγείας/φαρμάκων, είτε αυτοί ενεργούν για λογαριασμό του είτε ανεξαρτήτως, τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας, που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών.

Ως προς τη χρήση αυτή των προσωπικών δεδομένων τους και ειδικότερα του φύλου, της ηλικίας (ημερομηνία γέννησης), του επαγγέλματος, της προσωπικής κατάστασης, της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας (ενδεικτικά e-mail, τηλέφωνο κ.λπ.) οι επισκέπτες/χρήστες τελούν εν πλήρη επιγνώσει και δέχονται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αποδέκτες νομικά ή φυσικά πρόσωπα με εμπορικό, διαφημιστικό σκοπό ή σκοπό παροχής υπηρεσιών/προϊόντων στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Υπεύθυνος επεξεργασίας θα είναι ο υπεύθυνος Διαχειριστής του site (ήτοι η κα Βασιλική Γραντζιώτη, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Αργυρουπόλεως αρ.128, τηλέφωνο 6980055165) ή τυχόν ορισθησόμενος από αυτόν εκπρόσωπος, όπως θα δηλώνεται σχετικώς στο σχετικό χωρίο του site «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων».

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία, που τους ζητούνται από το site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία τους, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι επισκέπτες/χρήστες παρακαλούνται να ενημερώνουν την ιστοσελίδα στην περίπτωση, που οι προσωπικές πληροφορίες, που τους αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης. Περαιτέρω, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών τους και για οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση των κωδικών τους και συνεπώς ο υπεύθυνος Διαχειριστής ή το site ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει.

Η άνω συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μέσω της επιλογής «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» με τη χρήση των μοναδικών κωδικών, οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως παραχωρηθεί σε κάθε χρήστη/επισκέπτη κατά την υποβολή των προσωπικών του δεδομένων, όποτε αυτά του ζητούνται από το site (υποβολή σχολίου, συμμετοχή σε διαγωνισμό, συμμετοχή σε ψηφοφορία, αίτημα για άρθρο ή εξατομικευμένη απάντηση κ.λπ.). Μέσω της ίδια επιλογής και με τη χρήση των ίδιων κωδικών οι επισκέπτες/χρήστες θα μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή για το εάν έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει στο site mamaponao.gr τη συγκατάθεσή τους και εάν τηρείται από το site προσωπικό τους αρχείο (δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης).

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11 έως και 13 του Ν.2472/1997. Ιδίως έκαστος εξ αυτών έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων (επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος παρείχε προσωπικά δεδομένα του) έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικά διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του. δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. ε) Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και στ) Την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση ε΄, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

Το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν.2472/1997 καθώς και το κατωτέρω αναφερόμενο δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 του Ν.2472/1997 ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση προσφυγής του σε αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωμένου μέρους της επεξεργασίας, που τον αφορά. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του ενδιαφερομένου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτήν.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων, που το αφορούν και για τη λήψη διαφημιστικής αλληλογραφίας (δικαίωμα αντίρρησης). Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες, στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους, που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψής των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από τη συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι δεδομένα, που τον αφορούν, δεν επιθυμεί να αποτελέσουν Αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων του site, τα προσωπικά δεδομένα των xρηστών/επισκεπτών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού.

Το site mamaponao.gr δεν δύναται άνευ της ανωτέρω συναίνεσης των επισκεπτών/ χρηστών να κοινοποιήσει, γνωστοποιήσει, διαβιβάσει, διαδώσει ή με κάθε άλλη μορφή διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Σε αυτή την περίπτωση το site mamaponao.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

β. Επισκέπτες/χρήστες του site mamaponao.gr, που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site mamaponao.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους και εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το site mamaponao.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

γ. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του site υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το site mamaponao.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες του site mamaponao.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, το οποίο έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση αυτού. Το υλικό του site mamaponao.gr προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία, copyright, εμπορικά μυστικά και βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικά σήματα. To site mamaponao.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του υλικού της ιστοσελίδας και της κάθε είδους αλληλογραφίας με τους επισκέπτες/χρήστες αυτού (newsletters, εξατομικευμένα e-mails κ.λπ.). Η επωνυμία mamaponao.gr και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του site mamaponao.gr εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν trade dress και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει υλικό του site mamaponao.gr ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) και υλικού του site mamaponao.gr χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή απαγορεύεται.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site mamaponao.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εικόνων, γραφικών, βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site mamaponao.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος ή μη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site mamaponao.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους το site mamaponao.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες, που παρουσιάζει, σε οποιονδήποτε, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ειδικότερα: Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) το υλικό, το οποίο θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα και για το οποίο έχουν παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 6 των παρόντων όρων χρήσης ανήκει στους ίδιους, β) ότι το υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιωμάτων επί σημάτων, δικαιωμάτων διαφήμισης, απορρήτου και εν γένει τα προβλεπόμενα από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και γ) θα καταβάλλουν ιδίαις δαπάναις οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων, πρόστιμο ή ποινή εις ολόκληρον, που θα οφείλεται εξαιτίας του υλικού, που θα έχουν υποβάλλει στην ιστοσελίδα, για το οποίο φέρουν την αποκλειστική και απόλυτη αστική και ποινική ευθύνη.

Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι το site mamaponao.gr δεν αποτελεί υπηρεσία backup και ότι δεν θα επαφίενται σε αυτό για το σκοπό της αποθήκευσης ή/και backup του υλικού, που θα επιλέξουν να υποβάλουν στην ιστοσελίδα. Συνιστάται να τηρούν οι χρήστες/επισκέπτες το δικό τους αρχείο του υλικού, που θα υποβάλλεται στην ιστοσελίδα. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν θα υπέχει με οιοδήποτε τρόπο ευθύνη για την απώλεια οιουδήποτε υλικού για οποιοδήποτε λόγο, ρητώς κατ’ ενδεικτική αναφορά συμπεριλαμβανομένων της διακοπής ή καταστροφής της ιστοσελίδας ή της βλάβης του server ή της διακοπής των τηλεπικοινωνιών.

Ανάλογα με τα ανωτέρω δικαιώματα του site mamaponao.gr ιδιοκτησίας της κας Βασιλικής Γραντζιώτη θα ισχύουν: (α) ως προς το βιβλίο «ΜΑΜΑ ΠΟΝΑΩ» και κάθε άλλο συγγραφικό έργο της ή προϊόν της, το οποίο θα διατίθεται για αγορά on line μέσω του site, (β) ως προς τα άρθρα και παν εν γένει οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα ανεβαίνει στο site είτε από την κα Βασιλική Γραντζιώτη (ενδεικτικώς αποσπάσματα των Σεμιναρίων, παρουσιάσεις σε τρίτους Φορείς, συνεντεύξεις κ.λπ.) είτε από τους Συνεργαζόμενους αυτής Γιατρούς και τρίτους λοιπούς Συνεργάτες και (γ) ως προς κάθε νοούμενο ως δημιούργημα πνευματικής ιδιοκτησίας χρήζον της εκ του Νόμου προβλεπόμενης προστασίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του site, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη κα Βασιλική Γραντζιώτη στο τηλέφωνο 6980055165.

10. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που αυτή τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων, που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών, που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς ουδεμία περίπτωση μπορεί να εμπλακεί η ιστοσελίδα σε σχετική δικαστική διαφορά, που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή, πλην εάν αφορά προϊόντα/υπηρεσίες της ίδιας (βιβλίο ΜΑΜΑ ΠΟΝΑΩ, Σεμινάρια κ.λπ.). Ο χρήστης/επισκέπτης, ως συνετός καταναλωτής, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που του παρέχονται σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική δική του ευθύνη.

Στις περιπτώσεις, που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και της ιστοσελίδας, ο υπεύθυνος Διαχειριστής ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών, που το site προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

O υπεύθυνος Διαχειριστής μπορεί ελεύθερα να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία, που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών/επισκεπτών, προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει ρητά να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Η πιστωτική κάρτα, που ο επισκέπτης/χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών/προϊόντων της ιστοσελίδας, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά, που ανανεώνεται η υπηρεσία, στην οποία συμμετέχει. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της ιστοσελίδας αυτής ρυθμίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κειμένου και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, όπως θα ισχύει σε κάθε χρονική στιγμή.

11. Κανόνες Δεοντολογίας

Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το υλικό, που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα, το πρόγραμμα, η ομάδα του site mamaponao.gr και οι συνεργάτες αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγχει το υλικό, που αναρτάται στην ιστοσελίδα. Επίσης, ΔΕΝ εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του υλικού, που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες/επισκέπτες και ΔΕΝ υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με το υλικό, που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα οι χρήστες/επισκέπτες.

Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς. Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα και κατ’ ενδεικτική μόνο αναφορά:

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείροντος συναισθήματα μίσους, πορνογραφικού ή εν γένει προσβάλλοντος την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

Απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας και κάθε άλλου συνταγματικού δικαιώματος οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη ή αντιτίθεται στις συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος.

Απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το δημοκρατικό πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί την ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των ελλήνων πολιτών.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς κ.λπ., που έχει σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam) ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών/επισκεπτών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.

Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.

Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες/επισκέπτες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης και διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή.

Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων και υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων ή μη μέσων.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση και παρενόχληση χρήστη/επισκέπτη.

Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα mamaponao.gr ή/και τον υπεύθυνο Διαχειριστή ή/και τους Συνεργαζόμενους Γιατρούς και λοιπούς εν γένει συνεργάτες της.

Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό, που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από τον υπεύθυνο Διαχειριστή.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο, που παρεμποδίζει την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο, που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και του υπεύθυνου Διαχειριστή ή/και των Συνεργαζόμενων Γιατρών και λοιπών εν γένει συνεργατών της.

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα, που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος Διαχειριστής, για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν η τελευταία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει υλικό χρηστών/επισκεπτών χωρίς πρότερη ειδοποίηση και αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτού νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Επιπροσθέτως, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη/επισκέπτη από την ιστοσελίδα.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον υπεύθυνο Διαχειριστή, ο οποίος πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη.

Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών/χρηστών του site mamaponao.gr, και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων, που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων των χρηστών/επισκεπτών, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.

Ο επισκέπτης/χρήστης του site mamaponao.gr εκτός της αποκλειστικής αστικής, ποινικής και διοικητικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να καταβάλει τυχόν καταλογιζόμενα διοικητικά ή μη πρόστιμα και ποινές και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε τρίτου. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής ή διοικητικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, ο επισκέπτης/χρήστης του site υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ιστοσελίδας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό βεβαιωθεί εκ του λόγου αυτού εις βάρος της ιστοσελίδας ή/και επιδικαστεί υπέρ τρίτου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης/επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα του site, να διακόπτει τη χρήση, των μοναδικών προσωπικών κωδικών αν παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραμμένους όρους.

12. Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site mamaponao.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους προβλεπόμενους όρους χρήσης και όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των βίντεο, των φωτογραφιών και όλων των αρχείων και δεδομένων, που περιλαμβάνονται στο site mamaponao.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site mamaponao.gr. Εξάλλου, η χρήση του site αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει τους έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site mamaponao.gr δεν συμφωνεί με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης και όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site mamaponao.gr.

Σε κάθε περίπτωση το site mamaponao.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, χωρίς προειδοποίηση, των όρων χρήσης και των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντα μέσα στο εκάστοτε ισχύον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης και τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εξακολούθηση της χρήσης του site mamaponao.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

13. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη και αποζημίωση

Ο επισκέπτης/χρήστης του site mamaponao.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site mamaponao.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση του. Πιο συγκεκριμένα, ο επισκέπτης/χρήστης του site mamaponao.gr, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο, που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, τους όρους της παρούσας ή/και την αστική, διοικητική και ποινική νομοθεσία γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κ.λπ., το site πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στο site και γ) να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν να αποζημιώνουν, απαλλάσσουν και κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου Διαχειριστή να υπερασπίζονται αυτόν, το site και τους παντός είδους συνεργάτες του από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγής και εξόδων, ρητώς συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με: α) το υλικό των χρηστών/επισκεπτών ή την πρόσβαση των χρηστών/επισκεπτών και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας, β) την παραβίαση ή κρινόμενη ως παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους χρήστες/επισκέπτες, γ) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγής κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες/επισκέπτες, δ) την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες/επισκέπτες, ε) οποιαδήποτε ψευδή δήλωση, στην οποία θα προβούν χρήστες/επισκέπτες. Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση, που θα τους ζητηθεί από τον υπεύθυνο Διαχειριστή, σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση και αποδέχονται να συμβιβαστούν σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεσή τους. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι χρήστες/επισκέπτες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτού και του site καθώς και διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένος να παρακολουθεί ή/και να παρεμβαίνει ή/και να αναμιγνύεται σε διαφορές, που θα ανακύψουν μεταξύ χρηστών/επισκεπτών ή μεταξύ χρηστών/επισκεπτών και τρίτων.

14. Περιορισμός ευθύνης του site: mamaponao.gr

Το site mamaponao.gr παρέχεται «ως έχει», «ως είναι διαθέσιμο» και στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό χωρίς οιαδήποτε εγγύηση οιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αποκλειστικά υπό ιδία τους ευθύνη καθώς ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν εκπροσωπεί, εγγυάται, ούτε ισχυρίζεται με οιοδήποτε τρόπο ότι οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο site mamaponao.gr είναι χρήσιμες, πλήρεις ή ακριβείς.

Ειδικότερα και κατ’ ενδεικτική αναφορά το site mamaponao.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και των δημοσιεύσεων των Συνεργαζόμενων Γιατρών και λοιπών Συνεργατών, τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων συνεργαζόμενων με το site για εμπορικούς ή μη σκοπούς και διαφημιζόμενων στο site τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος Διαχειριστής του site mamaponao.gr θα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα άρθρα και τις δημοσιεύσεις αυτές, πριν αυτά αναρτηθούν και να μην τα αναρτά ή και να τα διαγράφει κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του site mamaponao.gr. Σε κάθε περίπτωση το site mamaponao.gr δεν ευθύνεται, ούτε και πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ανωτέρω άρθρων και των δημοσιεύσεων και για κάθε σφάλμα αυτών ευθύνη θα φέρει ο συντάκτης τους.

Πολλώ μάλλον, το site mamaponao.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή απευθείας επικοινωνία, συναλλαγή και συνεργασία μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και των Συνεργαζόμενων Γιατρών και λοιπών Συνεργατών, των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων συνεργαζόμενων με το site για εμπορικούς ή μη σκοπούς και των διαφημιζόμενων στο site τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η οποία θα πραγματοποιείται με αποκλειστική των συμβαλλομένων μερών ευθύνη (ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή ιατρικών ή μη υπηρεσιών και η πώληση προϊόντων/εμπορευμάτων από τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τους χρήστες/επισκέπτες του site).

Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν υποστηρίζει ή εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα είναι ελεύθερη σφαλμάτων ή θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς καθυστερήσεις ή ότι θα είναι διαθέσιμη σε κάθε τοποθεσία, ή ότι ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι το site και ο server είναι ελεύθερα κακόβουλου λογισμικού ή ότι τα αποτελέσματα χρήσης της ιστοσελίδας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών. Επιπλέον, η απεύθυνση από χρήστες/επισκέπτες αιτημάτων (μέσω της σχετικής επιλογής στο site «Ζητήστε μας άρθρα» ή άλλης συναφούς επιλογής) προς το site για σύνταξη άρθρων και για απάντηση ερωτημάτων, δεν δημιουργεί σχετική υποχρέωση του τελευταίου για ικανοποίηση αυτών, καθώς η ανταπόκριση του site και του υπεύθυνου Διαχειριστή επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια.

O υπεύθυνος Διαχειριστής και το site δεν υποστηρίζουν οιοδήποτε υλικό και συγκεκριμένα αποποιούνται οιαδήποτε και όλες τις ευθύνες προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ζημίες, απαιτήσεις, αγωγές, βλάβες, απώλειες οιουδήποτε είδους και φύσης ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας σε σχέση με, βασιζόμενη σε ή που προκλήθηκε από το υλικό αναρτημένο στο site mamaponao.gr.

Στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό ο υπεύθυνος Διαχειριστής αποποιείται ρητώς την ευθύνη για οιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας και του υλικού.

Δεν υφίστανται συνθήκες, υπό τις οποίες (ακόμη και εάν ήταν προβλέψιμη η επέλευση ζημιών ή ακόμη και εάν ο υπεύθυνος Διαχειριστής είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο επέλευσης των ζημιών ή θα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης των ζημιών, συμβατικών, εξωσυμβατικών, από δόλο ή αμέλεια συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι ζημίες προκληθούν εις ολόκληρον ή μερικώς από αμέλεια, λόγους ανωτέρας βίας, κλοπή της ιστοσελίδας, καταστροφή της ιστοσελίδας ή/και του server) θα υπέχει το site ή ο υπεύθυνος Διαχειριστής ευθύνη σχετικά με: (1) την ιστοσελίδα, (2) το υλικό της ιστοσελίδας, (3)το υλικό των χρηστών/επισκεπτών, (4) την απόδοση της ιστοσελίδας, (5) τη χρήση από τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή την έλλειψη δυνατότητας χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες/επισκέπτες, (6) τα οιαδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις, διακοπές ή καθυστερήσεις στη λειτουργία, βλάβη τεχνική ή άλλη της ιστοσελίδας, (7) τη ζημία στον εξοπλισμό των χρηστών/επισκεπτών και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του κακόβουλου λογισμικού ή την παραβίαση ασφάλειας, λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας, (8) την παραβίαση της ασφάλειας της ιστοσελίδας για οιαδήποτε από τις απώλειες ή ζημίες των χρηστών/επισκεπτών, άμεσες ή έμμεσες, οικονομικές, ποινικού ή μη χαρακτήρα, παρεπόμενες ή επακόλουθες ή για την απώλεια δεδομένων, απώλεια κέρδους, απώλεια εισοδήματος, παρακώληση εργασίας και απώλεια εξόδων.

Τίποτα στους παρόντες όρους χρήσης δεν απαλλάσσει ή περιορίζει την ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με την υποχρέωση επανόρθωσης, που θα υπέχουν οι χρήστες/επισκέπτες έναντι του site mamaponao.gr δυνάμει των παρόντων όρων.

Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν φέρει κάποια ευθύνη σχετικά με την on line ή off line συμπεριφορά του χρήστη/επισκέπτη.

Ειδικώς, όσον αφορά τα δεδομένα, που συλλέγονται από τους χρήστες/επισκέπτες, θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή και ο υπεύθυνος διαχειριστής θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, ο υπεύθυνος Διαχειριστής ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές, ούτε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών και ότι οι πληροφορίες, που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου, δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη. Άμα τη λήψη των δεδομένων αυτών, ο υπεύθυνος Διαχειριστής θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψει στο μέτρο του δυνατού τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.

Εν κατακλείδι, το site mamaponao.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το site mamaponao.gr.

15. Παραίτηση

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων του site mamaponao.gr, όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει να παρέχει ο υπεύθυνος Διαχειριστής σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη/επισκέπτη.

Σε περίπτωση, κατά την οποία χρήστης/επισκέπτης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος, που θα παρέλθει έως ότου ο υπεύθυνος Διαχειριστής λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση από το δικαίωμα του site να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες/επισκέπτες.

Σε περίπτωση, κατά την οποία οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα, που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα προβλεπόμενα δικαιώματα.

16. Ακεραιότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εκάστου χρήστη/επισκέπτη και του site mamaponao.gr σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και του εν λόγω site.

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης,οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

17. Τροποποίηση της ιστοσελίδας

To site mamaponao.gr διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά και οποιοδήποτε μερικότερο χαρακτηριστικό αυτής ή υλικό, που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

18. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

To site mamaponao.gr διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική του κρίση. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.mamaponao.gr. Οι χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα, για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης και της πολιτικής απορρήτου. Ουδεμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται αλλά δεν υποχρεούται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες/επισκέπτες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με την εκάστοτε επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας.

19. Εκχώρηση

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών/επισκεπτών.

20. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site του mamaponao.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών είναι αποκλειστικώς τα δικαστήρια της Αθήνας.

Σύνταξη – Επιμέλεια Όρων Χρήσης